Algemene Voorwaarden

                                     Algemene voorwaarden Manniesing Advocatuur 

 1. Manniesing Advocatuur is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur en het opstellen en verkopen van juridische documenten. Manniesing Advocatuur is gevestigd aan de Willem Dreesweg 6 a (1314 VB) te Almere en is bereikbaar op telefoonnummer 0031 (0)6300 75 249 of emailadres info@rmadvocatuur.nl Manniesing Advocatuur is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75355876. Het BTW nummer van het kantoor is NL001596838B51.

Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW en 6:6 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Manniesing Advocatuur.

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Manniesing Advocatuur beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Manniesing Advocatuur niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Tarieven en declaraties

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium voorafgaand aan de werkzaamheden middels een voorschotnota in rekening worden gebracht doordat een schatting wordt gemaakt van de te verrichten aantal uren werkzaamheden, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Manniesing Advocatuur vast te stellen uurtarieven van de desbetreffende advocaat. Dit honorarium wordt middels een of meerdere voorschotnota’s in rekening gebracht waarbij aan het einde van de zaak middels een einddeclaratie een verrekening plaatsvindt waarbij de eventueel te veel in rekening gebrachte uren aan opdrachtgever worden geretourneerd. Manniesing Advocatuur is gerechtigd de werkzaamheden te staken danwel niet aan te vangen zolang de middels een voorschotnota in rekening gebrachte uren nog niet zijn betaald. De betalingstermijn van de nota’s is 14 dagen.
 1. Alle bedragen zijn inclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Manniesing Advocatuur op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Manniesing Advocatuur verplicht is in rekening te brengen.
 1. Opdrachtgever wordt gewezen op het eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand. Manniesing Advocatuur behoudt echter het recht om opdrachtgever niet op gefinancierde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen dienaangaande tussen opdrachtgever en Manniesing Advocatuur is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging van Manniesing Advocatuur expliciet en voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd en per omgaande aan opdrachtgever toegezonden bij voorkeur per e-mail of anders per post.
 1. Bij gefinancierde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de eventuele door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage(n) te betalen alvorens Manniesing Advocatuur met de werkzaamheden een aanvang maakt. Indien de werkzaamheden door Manniesing Advocatuur reeds zijn aangevangen kunnen deze worden gestaakt indien betaling van de eigen bijdrage uitblijft.
 1. Niet alleen Manniesing Advocatuur en al diegenen die werkzaam zijn voor de eenmanszaak of werkzaam zijn geweest, maar ook alle personen die waren betrokken bij de uitvoering van de opdracht of ingeschakeld of betrokken zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Privacy policy

 1. Op de website van Manniesing Advocatuur, www.rmadvocatuur.nl, kunt u de privacy beleid van Manniesing Advocatuur raadplegen.

 

Klachten

 1. Indien een opdrachtgever of koper een klacht heeft over een bij Manniesing Advocatuur aangesloten advocaat, dan zal Manniesing Advocatuur klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze afhandelen.

Toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Manniesing Advocatuur aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 1. Manniesing Advocatuur is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Manniesing Advocatuur is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.
 2. Manniesing Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden.