FAQ

Om in aanmerking te komen voor een pro-Deo advocaat moet u aan inhoudelijke en financiële voorwaarden voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld dat het moet gaan om een zaak waar de Nederlandse rechter over moet beslissen. Ook moet de zaak betrekking hebben op een probleem dat u niet zelf kunt oplossen. De financiële voorwaarden hebben betrekking op de hoogte van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie over de inhoudelijke en financiële voorwaarden zie aanvraag rechtsbijstand

De regeling van no cure no pay heeft niets te maken met gesubsidieerde rechtshulp. No cure no pay houdt in dat u met uw rechtshulpverlener de afspraak maakt dat u hem bij verlies van de zaak niets hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat u hem bij het winnen van de zaak meestal een hoge beloning verschuldigd bent. Het is advocaten verboden op basis van no cure no pay te werken. Wel is het hun toegestaan op basis van no win no fee te werken. Bij dit systeem wordt er bij verlies minder betaald. Bij winst is juist een hoger (uur)tarief van toepassing. Zie de aparte pagina over no cure no pay.

In een bestuursrechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de afwijzing van een uitkering, betaalt u alleen de eigen bijdrage van de advocaat, griffierecht en eventueel kosten van getuigen en/of deskundigen.

Bij een civiele procedure bij de rechter krijgt u naast advocaatkosten, ook te maken met de bijkomende kosten van een gerechtelijke procedure. Deze kunnen bestaan uit kosten voorafgaand aan een rechtzaak en kosten ná een rechtzaak (achteraf).

Kosten vooraf:

- Buitengerechtelijke kosten: alle kosten die voorafgaand aan het proces bij de rechtbank worden gemaakt (zoals incassokosten).

- Griffierechten: te betalen aan de rechterlijke organisatie. Bekijk de tarieven van griffierechten op de website van De Rechtspraak.
- Proceskosten: bijvoorbeeld voor getuigen, deskundigen, reiskosten en uittreksels.
- Dagvaarding (niet bij verzoekschriftprocedures): als u een procedure start, moet u veelal de andere partij dagvaarden.

Kosten achteraf:

- Kostenveroordeling: indien u in een civiele zaak door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, kan deze u veroordelen om de kosten te betalen die de tegenpartij heeft moeten maken. Als geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen kosten. Deze kosten kunnen bestaan uit griffierechten, advocaatkosten, proceskosten, buitengerechtelijke kosten en kosten van de dagvaarding. Deze kosten kunnen flink oplopen, mede door de hoge griffierechtkosten en advocaatkosten.

Procedeert u als eisende partij op basis van een toevoeging, dus op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dan hoeft u niet te betalen voor de dagvaarding en krijgt u korting op het griffierecht. De verwerende toegevoegde partij kan echter wel worden veroordeeld in de kosten van dagvaarding en griffierecht.

Als u een laag inkomen heeft, zijn er mogelijkheden voor vermindering van kosten van griffierecht . U moet dat wel vóór aanvang van de procedure aangeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand nodig. Deze inkomensverklaring ontvangt u, nadat u daar een Aanvraag inkomensverklaring heeft ingeleverd. De betreffende instantie - dus de griffie - bekijkt dan uw inkomensverklaring en beoordeelt of u op basis van uw situatie vermindering van kosten kunt krijgen. Procedeert u op basis van een toevoeging, dan vraagt de advocaat de vermindering van de griffierechten voor u aan.

Gedetailleerde informatie over de kosten van een procedure bij de kantonrechter, civiele rechter en bestuursrechter vindt u op de website van De Rechtspraak.

Dat kan bijna altijd, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de rechter u voor een overtreding een boete heeft opgelegd van minder dan €50,-. Meer informatie over hoger beroep.
Tot in het oneindige doorprocederen is niet mogelijk. Op een gegeven moment bent u aanbeland bij de hoogste rechter, bijvoorbeeld de Hoge Raad.

Nee, de rechter veroordeelt degene die een procedure verliest wel in de proceskosten. Deze kosten bestaan dan uit de dagvaardingskosten en het griffierecht. De advocaatkosten worden echter maar gedeeltelijk vergoed. De reden hiervan is dat de kosten van de advocaat worden bepaald aan de hand van een puntensysteem. In familiezaken volgt er geen proceskostenveroordeling. Dat betekent dat partijen hun eigen kosten moeten betalen.

U kan ten allen tijde van advocaat veranderen, indien u niet tevreden bent of als er geen onderling vertrouwen meer is. Van zodra u hiertoe beslist, doen wij voor u het nodige conform de voorschriften van het advocatenberoep. Eerst ga ik met u na of het wel echt nodig of aangewezen is te veranderen.

Voor een eerste intake gesprek is gratis. Ik hanteer hiervoor geen kosten.

Tijdens dit eerste gesprek geven wij aan wat doorgaans de mogelijke juridische opties zijn in soortgelijke zaken, waardoor u goed weet welke richting het uit kan gaan.

Ik werk voor alle drie de klantsoorten binnen de meest voorkomende rechtsgebieden. Het werken zowel voor overheden, voor het bedrijfsleven als voor particulieren draagt bij aan de specifieke deskundigheid van onze advocaten. Juridische problemen kunnen zo vanuit verschillende invalshoeken optimaal benaderd worden.